Służba Boża

Liturgia (gr. leitourgyia) – służba Boża. 

W Kościele katolickim „liturgia” oznacza oficjalny kult Boga składany przez Kościół – Lud Boży. 

Liturgią są: 

- msza św. – Ofiara Eucharystyczna, 

- sprawowanie sakramentów,

- modlitwa godzin – „brewiarz” – obowiązkowa modlitwa duchownych. 

Inne nabożeństwa, jak np. obrzędy pogrzebowe, nabożeństwo majowe, nabożeństwo czerwcowe, Droga krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego itp. określane są mianem „paraliturgicznych” tzn. naśladujących liturgię. 

W Kościołach wschodnich (zarówno katolickich, jak i prawosławnych) terminy „Liturgia” oraz „Boska Liturgia” używane są zamiennie na określenie Ofiary Eucharystycznej.

 

Pochodzenie słowa „liturgia”.  gr. λειτουργια, (czyt.  leitourgyia) – złożenie słów:  leitos – lud i ergon – praca  – „działanie ludu” – praca ludu [dla Boga].

 

Pierwotnie termin oznaczał „czyn ludowy”, rodzaj uroczystego, dobrowolnego zebrania publicznego, a nawet rodzaj „czynu społecznego” np. przy umacnianiu wałów obronnych czy budowie okrętów.

Od II w. n.e. słowo „liturgia” było związane już wyłącznie z uroczystościami religijnymi. Wśród Żydów mieszkających w Aleksandrii terminem tym określano ceremonie spełniane w Świątyni Jerozolimskiej.

Z kolei Grecy mianem tym określali czynności związane z uroczystościami religijnymi, np. z kultami bóstw  Dionizosa i Apollina.

 

Współcześnie słowo „liturgia” oznacza czynności związane z oddawaniem czci Bogu w zgromadzeniu wiernych uczestniczących w sprawowanej liturgii. 

- W judaizmie liturgia oznaczała kult oddawany Bogu przez lud w Świątyni Jerozolimskiej. 

- W chrześcijaństwie kult oddawany Bogu przez wierzących w świątyni chrześcijańskiej – kościele, cerkwi, zborze. Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny, siedziba: 63-023 Solec, ul. Kościelna 13.