Wspólnota kościelna i parafialna

W pacierzu, w modlitwie Wierzę w Boga” (Skład Apostolski), mówimy: „Wierzę w jeden święty i apostolski Kościół”.

 

Słowo „kościół” (gr. ekklesia, od kaleo – wołam, ekkaleo – wzywam, łac. ecclesia) oznacza „zgromadzenie” lub „zwołanie”.

 

Bóg jest tym, który zwołuje i gromadzi.

Słowo Kościół oznacza „lud zgromadzony przez Boga”.

 

Polskie słowo ‘kościół’ (z czeskiego „kostel”) wywodzi się z łac. „castellum” – „miejsce warowne”. Słowiańskie słowo ‘cerkiew’ pochodzi od niemieckiego ‘kirche’. Nazwę tą przyjęli i do języka słowiańskiego wprowadzili św. Cyryl i Metody, wędrując z Rzymu na Morawy by apostołować Słowian.

 

Jedność Kościoła oznacza, że został on ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata i tylko w Nim ludzie mogą dostąpić zbawienia – osiągnąć ‘życie wieczne’.

Św. Paweł przyrównuje Kościół do ludzkiego ciała i stwierdza, że „Głową Kościoła” jest Jezus Chrystus, natomiast wszyscy ochrzczeni są „członkami” tego „mistycznego ciała” – duchowo z nim związani.

Jedność Kościoła podkreśla osoba Papieża – biskupa Rzymu, który przewodzi Kolegium biskupów tak jak apostoł Piotr przewodził kolegium 12 Apostołów.

 

Świętość Kościoła bierze się ze świętości Jezusa Chrystusa, który jest „głową Kościoła” i przez sakramenty „uświęca swoje ciało mistyczne” czyli Kościół.

Zadaniem Kościoła jest prowadzenie do świętości grzesznych ludzi. Św. Paweł stwierdza wyraźnie: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie.” (Rz 3,23-24)

Św. Paweł uczy też, że dopiero śmierć uwalnia człowieka od pokus do złego: „Kto bowiem umarł jest wolny od grzechu”(Rz 6,7).

Śmierć utrwala na wieczność ostateczny wybór człowieka – wiarę w Boga lub jej odrzucenie, świętość lub grzeszność i potępienie.

Dlatego prawdziwie świętymi są ci, którzy całe życie przeżyli w wierze i posłuszeństwie Bogu i po śmierci, w swej duszy nieśmiertelnej, uczestniczą w radości zbawionych w niebie.

Albo też, mając pewność zbawienia, dopełniają w czyśćcu pokuty za nieodpokutowane grzechy popełnione w ciele.

Kościół nie obejmuje chrześcijan potępionych w piekle, ponieważ oni za życia, przez własne nieposłuszeństwo Bogu, sami odrzucili Jezusa Chrystusa i wykluczyli się ze wspólnoty Kościoła, czyli wspólnoty zbawionych.

 

Apostolskość Kościoła oznacza, że został zapoczątkowany przez pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa, których On „powołał i zgromadził wokół siebie”, a następnie wybrał spośród nich 12, których nazwał Apostołami, to znaczy „posłanymi” i odpowiedzialnymi za głoszenie „dobrej nowiny”.

W Ewangelii św. Mateusza czytamy, że ostatnim poleceniem danym przez Jezusa swoim uczniom było: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 19-20).

 

Apostołowie, na terenach Imperium Rzymskiego i poza jego granicami, dali początek wspólnotom wierzących w Jezusa Chrystusa, czyli wspólnotom kościelnym, których już I w. w Antiochii nazwano chrześcijanami, na czele których ustanawiali swoich następców i pomocników: biskupów i prezbiterów oraz ich pomocników diakonów.

 

Diecezja (pot. biskupstwo) – podstawowa jednostka administracyjna kościoła partykularnego podległa biskupowi – z ang. bishop, wł. vecovo, od gr. episkopus – zarządca.

W prawie Kościoła rzymskokatolickiego jest określana jako podstawowa forma kościoła partykularnego, w których istnieje i z których składa się jeden Kościół katolicki.
Jest zarządzana przez 
biskupa diecezjalnego, którego w zarządzaniu wspierają:
 kuriasynodkapituła katedralna, konsultorzy, rada kapłańskarada duszpasterska.

 

W Kościołach wschodnich odpowiednikiem diecezji jest eparchia.

 

Parafia (z łac parochia, paroecia), probostwo – jest podstawową jednostką organizacyjną partykularnego  Kościoła diecezjalnego .

 

Łacińskie słowo „pars” oznacza ‘część większej całości’. Taką cząstką diecezji jest właśnie parafia.

Zwierzchnikiem i odpowiedzialnym za parafię jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża pełniący funkcje wikariuszy , kapelanów oraz  rezydenci.

 

Proboszcz i inni księża współpracownicy swoją misję duszpasterską pełnią z nadania Biskupa diecezjalnego.

 

Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

Powstanie instytucji parafii wiąże się z rozprzestrzenieniem chrześcijaństwa na tereny wiejskie. Znaczenie i rolę parafii określił sobór laterański IV (1215).

 

W średniowiecznej Polsce parafie obejmowały kilka lub kilkanaście wsi. Były one powiązane z własnością ziemską: właściciel, zazwyczaj świecki, utrzymywał patronat nad kościołami, co dawało mu prawo przedstawiania kandydata na plebanię (od XII w. proboszcza określano terminem „pleban”, z łac. plebanus).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny, siedziba: 63-023 Solec, ul. Kościelna 13.