Rady parafialne

Rady Parafialne – Duszpasterska i Ekonomiczna

 

Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański dekretami z dnia 25 września 2002 roku (N. 5785/2002 i N. 5786/2002) zarządził, aby do 31 stycznia 2003 roku w każdej parafii została utworzona Parafialna Rada Ekonomiczna i Parafialna Rada Duszpasterska.

 

W tworzeniu tych Rad, jak też podczas ich funkcjonowania należy kierować się zatwierdzonymi przez Księdza Arcybiskupa Statutami Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 

Powstanie nowych Rad (PRE i PRD) w parafiach Archidiecezji Poznańskiej jest wyrazem troski Księdza Arcybiskupa o odpowiednie administrowanie dobrami materialnymi parafii oraz o właściwy rozwój życia religijnego tych parafii. Jest to także spełnienie poleceń zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Kanon 537 nakazuje: W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych", a kan. 536 mówi: , Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską".

 

Z chwilą zaaprobowania przez Kurię nowych Rad, czyli faktycznego ich powstania ustaje działalność dotychczasowej Rady Parafialnej.

Rady parafialne: ekonomiczna i duszpasterska mają być tworzone według zatwierdzonych dla naszej diecezji statutów.

Statuty PRE i PRD w swej strukturze są podobne: składają się one z czterech rozdziałów zawierających:

I. Cel Rady

II. Skład Rady i sposób jej funkcjonowania

III. Kompetencje i działalność Rady

IV. Przepisy końcowe

 

Celem tych Rad – najogólniej mówiąc – jest świadczenie pomocy Księdzu Proboszczowi odpowiedzialnemu za duszpasterstwo i zarządzanie w parafii. Chodzi o współodpowiedzialność świeckich w tym wszystkim, co stanowi parafię. O tym zaangażowaniu katolików świeckich mówi Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium Soboru Wat. II n 31 i 37: Ludzie świeccy „stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu mają możność, a niekiedy także obowiązek ujawnienia swojego zdania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła. Odbywać się to powinno (...) za pośrednictwem instytucji ustanowionych w tym celu przez Kościół... " (KK 37).

Takimi instytucjami są także PRE i PRD. „Święci zaś pasterze (...) mają korzystać chętnie z ich (świeckich) roztropnej rady..." (KK 37).

 

Podobnie o tej współpracy duszpasterzy z ludźmi świeckimi mówi Dekret o posłudze w życiu kapłanów „Presbyterorum Ordinis" n. 9, prosząc aby prezbiterzy chętnie słuchali świeckich, rozpatrując po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencję w różnych dziedzinach ludzkiego działania, by razem z nimi mogli rozpoznawać znaki czasów.

 

I wreszcie bardzo konkretne wskazówki zawarte w „Dekrecie o apostolstwie świeckich" n. 26: „ W diecezjach, o ile to możliwe, winny powstać rady, które przy odpowiedniej współpracy kleru diecezjalnego, zakonnego i świeckiego wspierałyby działalność apostolską Kościoła (...). Tego rodzaju rady powinny istnieć - w miarę możności - również na terenie parafialnym (..,)".

 

Posynodalna adhortacja apostolska „Christi Fideles Laici" mówi o apostolskim zaangażowaniu świeckich w parafii (n. 27).

 

Katolicy świeccy jako członkowie PRE i PRD mają służyć proboszczowi pomocą w postaci rady, mają być organem doradczym proboszcza. Wszelkie decyzje podejmuje jednak proboszcz.

 

Do PRE mają należeć przede wszystkim osoby, które dobrze zorientowane są w problemach ekonomiczno-finansowych, tak by rzeczywiście stanowiły dla proboszcza fachową pomoc.

Natomiast członkowie PRD powinni odzwierciedlać przekrój społeczny i wiekowy parafii.

PRE to grupa od 3 do 7 członków, w PRD – od 7 do 30 osób. W tym drugim przypadku członkowie dzielą się na tych z urzędu, z wyboru i z nominacji proboszcza.

 

Wszyscy członkowie składają przyrzeczenie – formuła podana jest w statutach. Statuty ściśle określają kompetencje Rad.

Kadencja Rad trwa 4 lata.

Członkowie wchodzący w skład Rady Duszpasterskiej uczestniczą odpowiedniej formacji eklezjalnej poprzez diecezjalne dni formacyjne, by Rada służyła budowaniu żywej wspólnoty kościelnej, jaką jest parafia. Również Ksiądz Proboszcz winien zatroszczyć się o taką formację i np. każde posiedzenie otwierać nie tylko modlitwą, ale odpowiednim fragmentem przeczytanym ze stosownego dokumentu kościelnego i krótkim komentarzem.

 


Skład Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Katarzyny w Solcu

(kadencja 2022 – 2026)

 

 1. Danuta Rozmiarek – Krzykosy

 2. Agata Karaś – Sulęcin

 3. Krystyna Lis – Sulęcin

 4. Bożena Sznura – Solec

 5. Małgorzata Gabała – Solec

 6. Maria Mizera – Solec

 7. Piotr Będzieszak – Solec

 8. Jerzy Ruszczyński – Solec

 

 

Skład Rady Ekonomicznej Parafii pw. św. Katarzyny w Solcu

(kadencja 2022 – 2026)

 

 1. Włodzimierz Ratajczak – Krzykosy

 2. Zenon Mendyka – Witowo

 3. Jacek Gabała – Solec

 4. Karol Wojtyś – Witowo

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny, siedziba: 63-023 Solec, ul. Kościelna 13.