Kościół parafialny Kościół parafialny - wnętrze Dom parafialny Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa Krzykosy Kaplica Witowo Sulęcin Młodzikowo Most kolejowy nad rzeką Wartą

Październik

5

środa

Igor, Placyd, Apolinary

 

List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski (12 października 2014 r.)

„Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”


Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Pismo św. często przywołuje obraz winnicy. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli roz-poczyna się od przypomnienia tekstu z Księgi proroka Izajasza: „Chcę zaśpiewać mojemu przyjacielowi pieśń o jego miłości do swojej winnicy…” (Iz 5, 1). Również Chrystus odwołuje się do tego motywu (por. Mk 12, 1-9). Opowiedziana przez Niego przypowieść dotyczy narodu wybranego, ale nie tylko. Umiłowaną winnicą jest człowiek, który, dzięki pracy nad sobą, przynosi dobre owoce lub też zaprzepaszcza otrzymane od Boga dary. A Bogu zależy na tym, by człowiek stworzony na jego obraz i podobieństwo (Rdz 1, 27), nieustannie ten obraz i podobieństwo dopełniał swym własnym wysiłkiem, żyjąc w prawdzie, w wolności, a nade wszystko w klimacie miłości Boga i braci.

1. Potrzeba świętości

Już za tydzień będziemy przeżywać XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!” Słowa te zostały zaczerpnięte z Księgi Kapłańskiej, gdzie Pan Bóg nawo-łuje: „Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!” (Kpł 11, 45). Wezwanie do świętości jest jedną z przewodnich myśli Starego i Nowego Testamentu oraz fundamentalną troską Kościoła o każdego z nas.
Świat różnie podchodzi do świętości. Jest ona tematem z jednej strony obcym współ-czesnej mentalności, a z drugiej niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w ogóle, czasem odrzucają ją jako niemożliwą do osiągnięcia lub nawet niepo-trzebną. Tymczasem Jan Paweł II przekonywał, że świętość jest głębokim, choć czasem nieu-świadomionym pragnieniem człowieka oraz odpowiedzią na wiele nurtujących nas proble-mów.
Niewątpliwie dążąc do świętości powinniśmy unikać wszystkiego co ją wypacza. Nie można ograniczać świętości jedynie do praktyk pobożnych. Trudno ją odnaleźć także w po-stawie ucieczki przed życiem, odpowiedzialnością czy światem. Świętość to nie tylko troska o piękno własnego człowieczeństwa, ale to więź z Bogiem oraz bohaterskie niekiedy otwarcie się na człowieka. Zamieńmy tę teoretyczną refleksję na przykład świętości Jana Pawła II.

Dodano 5 października 2014 o 20:37 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

ŚWIĘTO MŁODYCH ARCHIDIECEZJI POZNAŃSKIEJ - 18-20.IX.2014

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie" (Mt 5,3)


Czwartek 18 września 2014r. – kościół pw. św. Stanisława Kostki w Poznaniu
godz. 18:30 - Msza święta odpustowa w intencji młodzieży,

Piątek 19 września 2014r. – Aula UAM ul. Wieniawskiego
godz. 20:15 - koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia,

Sobota 20 września 2014r. – Plac Wolności, Katedra Poznańska
godz. 11:00 - rozpoczęcie na placu Wolności,
godz. 11:10 - koncert zespołu Propaganda Dei,
godz. 12:15 - Marsz Młodych dla Jezusa do Katedry Poznańskiej,
godz. 13:30 - przyjęcie Marszu przy Katedrze, śpiew, modlitwa i świadectwa,
godz. 14:00 - Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Grzegorza Balcerka,
godz. 15:15 - wspólny posiłek w Arcybiskupim Seminarium Duchownym,
godz. 16:00 - zakończenie


W naszej parafii w Solcu zapraszam młodzież na następujące spotkania:

W czwartek – 18.IX. – w uroczystość św. Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży. Młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną zapraszamy na Mszę św. o g. 18.00. W szczególniejszy sposób zapraszam kandydatów do bierzmowania i tych, którzy w tym roku ukończyli 18 rok życia.

W piątek 19.IX. – zapraszam o g. 17.00 młodzież na spotkanie przy kawie i projekcję filmu o św. Franciszku pt. „Brat Słońce”.

Dodano 13 września 2014 o 12:43 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
 

WYCHOWYWAĆ DO PRAWDY

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IV Tygodnia Wychowania
14-20 września 2014 roku


Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

Kilka dni temu w polskich szkołach zabrzmiał dzwonek, zwiastujący początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. W ten sposób otworzył się przed nami nowy czas, w którym nie tylko będziemy mogli zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o Panu Bogu, ale także przeżywać radość poznawania Ewangelii i głoszenia jej innym ludziom. Do takiej właśnie radości, płynącej z Ewangelii, zachęca nas Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium.
Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu będziemy przeżywać Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbędzie się w dniach 14-20 września i zostanie poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Będziemy także podkreślali rolę prawdy w życiu społecznym, narodowym i państwowym jako niezbędnego warunku rozwoju naszej Ojczyzny.

1. Potrzeba uznania obiektywnej prawdy
Pan Bóg na kartach Biblii przypomina nam rolę prawdy i miłości w życiu człowieka. Źródłem tej troski jest miłość Stwórcy do stworzenia, poddawanego ciągłej pokusie ulegania kłamstwu, którego ojcem jest „władca tego świata” (J 12,31). Prorok Ezechiel w dzisiejszym czytaniu mówi o odpowiedzialności „stróża domu Izraela” (Ez 33,7) – odpowiedzialności wyrażającej się w wiernym przekazie słowa, pochodzącego z ust Bożych. Znamiennym listem Boga do człowieka jest Dekalog – dziesięć przykazań napisanych palcem Bożym na kamiennych tablicach (por. Wj 31,18). Troska o ich zachowanie włącza się w szczególne zadanie chrześcijanina, który jest nieustannie wzywany do życia w duchu prawdy i miłości. Współczesny świat próbuje narzucić ludziom przekonanie, że nie ma żadnej obiektywnej prawdy, a każdy człowiek rozumie i stosuje ją na swój własny, indywidualny sposób. Co więcej, na człowieka głoszącego istnienie obiektywnej prawdy, według której pragnie on żyć, patrzy się z podejrzliwością, a nawet z lekceważeniem. W takiej sytuacji przestają obowiązywać wszelkie stałe wartości. Przyjmuje się wtedy, że nie ma żadnych niepodważalnych punktów odniesienia, a zatem wszystko jest niestałe i zmienne. Wobec coraz częstszych prób narzucania tego rodzaju przekonań, Kościół przestrzega przed swego rodzaju „dyktaturą relatywizmu”. Należałoby w tym miejscu przywołać słowa św. Jana Pawła II, który stanowczo przypominał: „W sytuacji, w której nie istnieje żadna ostateczna prawda będąca przewodnikiem dla działalności politycznej i nadająca jej kierunek, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza. Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Centesimus annus, n. 46).
Warto w związku z tym postawić pytanie: na czym polega wychowanie do prawdy? Polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego – dokonującego się w domach, w przedszkolach i szkołach – rodzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu. Ważne jest przy tym, aby pokazywali oni, jak do tej prawdy dążyć i w jaki sposób kierować się nią w codziennym życiu. W ten sposób dzieci i młodzież znajdą się w szkole prawdy i będą wychowywani przez prawdę. Tylko wtedy będziemy mogli z ufnością patrzeć w przyszłość, mając pewność, że dzięki temu ukształtuje się społeczeństwo, w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną uczciwością, prawością i rzetelnością.

Dodano 6 września 2014 o 13:49 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej

ZAPISY NA ROK FORMACJI 2014/2015

Z dniem 1-go września 2014r. rozpoczął się oficjalny nabór do Szkoły Katechistów Archidiecezji Poznańskiej.

• Warunkiem przyjęcia do Szkoły Katechistów jest złożenie do 30-go września 2014 roku następujących dokumentów:


1. Wypełnionego kwestionariusza (do pobrania także w sekretariacie szkoły)
2. Pozytywnej opinii proboszcza parafii, z której pochodzi kandydat
3. Warunkiem przyjęcia jest też dokonanie opłaty za pierwszy etap formacji /patrz poniżej/.
Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty na konto należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami.


SEKRETARIAT SZKOŁY

Od poniedziałku do środy w godzinach: 14.00 - 17.00

Budynek A, Wydział Teologiczny UAM /dawne seminarium/, pok. 221, II piętro. Telefon kontaktowy: 603 624 952

Dodano 4 września 2014 o 12:26 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

TAK – DLA POKOJU I ROZWOJU NARODÓW!
NIE DLA WOJNY I ZABIJANIA!
Słowo biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry
w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej


Umiłowani Bracia i Siostry!
Od Jasnogórskiego Tronu Maryi kierujemy do Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami słowo pasterskie z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Była ona straszliwym doświadczeniem dwudziestowiecznej Europy i świata. Pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich, odcisnęła się na losach narodów i państw. Stała się początkiem wieloletniego czasu przemocy, bezprawia i bezsilności, straty najbliższych oraz utraty Ojczyzny. II wojna światowa ujawniła otchłań zła, do jakiego zdolne są zbrodnicze ideologie i systemy polityczne, które odwróciły się od Boga, przekreślając Jego prawa. Z drugiej zaś strony ukazała też piękno i siłę ludzkiego ducha, czerpiącego często swą siłę ze źródeł wiary: gotowość do poświęceń w imię niezbywalnego prawa narodów do życia w wolności, stawanie w obronie wartości, które kształtowały drogę pokoleń, czynne przeciwstawianie się dyktatowi zła.
Papież Benedykt XVI zachęcał nas: „Musimy pamiętać o dramatycznych wydarzeniach, które zapoczątkowały jeden z najstraszliwszych konfliktów w dziejach, który spowodował dziesiątki miliony ofiar i przyniósł tak wielki ogrom cierpień umiłowanemu narodowi polskiemu. Konflikt, w czasie którego doszło do tragedii Holokaustu i zagłady innych zastępów niewinnych istot”.

1. Los zwyciężonych, lecz niepokonanych
Polska jako pierwsza doświadczyła tragedii i skutków tej wojny. We wrześniu 1939 roku dwaj najeźdźcy, dokonując czwartego rozbioru Rzeczypospolitej, nie tylko odebrali nam wolność, ale zaczęli też burzyć utrwalony porządek życia, dając pierwszeństwo sile przed prawem, moralnemu bezładowi przed porządkiem chrześcijańskich zasad, narzucając bezbożną ideologię narodowego socjalizmu i ateistycznego komunizmu.
Nie sposób ustalić liczby ofiar rozpętanego wtedy na terytorium Rzeczypospolitej misterium iniquitatis – misterium nieprawości. Jego symbolami stały się Katyń i Auschwitz, miejsca, gdzie w szczególny sposób objawiła się bezwzględność zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. W okupowanej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas zaprogramowanego ludobójstwa, które w szczególnie tragiczny sposób dotknęło Żydów. Był to okres eksterminacji różnych grup społecznych, w pierwszym rzędzie kapłanów i inteligencji, czas terroru, więzień, egzekucji, wywózek, negacji praw obywatelskich, niepewności jutra, trudności codziennego życia.
Mimo tych strasznych doświadczeń rozpoczął się wtedy także czas heroicznych zmagań o wolność. Tysiące naszych braci i sióstr wkroczyło na trudną, znaczoną ofiarami drogę, która miała doprowadzić do odzyskania Polski Niepodległej. Była to droga zwyciężonych, ale niepokonanych. Szedł nią Rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, ukazując światu, że państwo polskie ciągle istnieje, i Polskie Państwo Podziemne, które w okupowanej Ojczyźnie stworzyło sprawnie i skutecznie działające konspiracyjne struktury życia narodu. Ku upragnionej wolności prowadził żołnierski, ofiarny czyn Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, także czyn żołnierzy, którzy swoją drogę do Polski zaczęli nad Oką. Na tej drodze Warszawa rozegrała samotny bój w dniach sierpniowego i wrześniowego Powstania 1944 roku. W ten sposób naród dał dowody, że gotów jest do największych poświęceń dla odzyskania i utrwalenia niepodległości.
Tamten wojenny czas ukazał heroizm świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który ofiarował swoje życie za nieznanego brata, a także świadectwo dane Bogu i Polsce przez błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej i przez wielu innych naszych Braci i Sióstr, wiernych Chrystusowi, Jego Ewangelii i Kościołowi.

Dodano 31 sierpnia 2014 o 12:35 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski

Oświadczenie Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych
Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie klauzuli sumienia lekarza

W ostatnich tygodniach doszło do publicznego rozliczania lekarzy kierujących się sumieniem i odmawiających, z powołaniem się na nie, udziału w czynnościach nakierowanych na przerwanie ciąży. Uważając to za absolutnie niedopuszczalne w państwie demokratycznym, ufundowanym na obowiązującej Konstytucji RP, Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP chce wyraźnie zaznaczyć kilka najważniejszych wytycznych moralnych dla postępowania lekarza zgodnego z prawdziwym dobrem człowieka.
Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i obejmuje swobodę przyjmowania określonego systemu aksjologicznego wraz z wiążącą się z nim hierarchią wartości. Zasadą jest zatem możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem.
W prawie polskim nie istnieje prawo do aborcji. Przerwanie ciąży jest co do zasady zakazane, a dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach jedynie wyłącza możliwość ponoszenia odpowiedzialności karnej i pozwala lekarzowi przeprowadzić zabieg, unikając kary.

Dodano 27 lipca 2014 o 17:36 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie klauzuli sumienia

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. +48(22) 53-04-800, 53-04-898
53-04-893, fax: +48(22) 83-80-967, e-mail: skep@episkopat.pl


Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r.

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Od pewnego czasu jesteśmy w Polsce uczestnikami publicznej debaty na temat klauzuli sumienia, a także odmowy aborcji nieuleczalnie chorego poczętego in vitro dziecka oraz konsekwencji prawnych wobec lekarza odmawiającego aborcji. W obliczu tej głośnej dyskusji warto przywołać kilka podstawowych zasad zawartych w nauczaniu św. Jana Pawła II. Należy to uczynić tym bardziej, że wielu przedstawicieli życia publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało swój hołd dla Papieża.
Św. Jan Paweł II jednoznacznie potępił odbieranie życia niewinnej istocie ludzkiej poprzez aborcję: „oświadczam, że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. [...] Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół” (EV 62).
W encyklice „Evangelium vitae”, Papież świadom obecności chrześcijan w świecie pluralistycznym, świadom autonomii państwa i Kościoła, świadom pluralizmu wartości – podkreślił dobitnie: „Nie ulega wątpliwości, że zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje” (EV 71). Rozwijając tę myśl, skrytykował ustawy dopuszczające w jakichkolwiek okolicznościach odbieranie życia nienarodzonym: „Przerywanie ciąży i eutanazja są […] zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Ustawy, które to czynią, nie tylko nie są w żaden sposób wiążące dla sumienia, ale stawiają wręcz człowieka wobec poważnej i konkretnej powinności przeciwstawienia się im poprzez sprzeciw sumienia” (EV 73).

Dodano 19 lipca 2014 o 13:35 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Nawiedzenie parafii przez symbole Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

PROGRAM NAWIEDZENIA PARAFII W SOLCU
PRZEZ KRZYŻ I IKONĘ MATKI BOŻEJ
SALUS POPULI ROMANI – WYBAWICIELKĘ LUDU RZYMSKIEGO –
SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
7 – 9 CZERWCA 2014


7 CZERWCA – SOBOTA

1. 17:45 – WPROWADZENIE SYMBOLI DO KOŚCIOŁA
2. 18:00 – MSZA ŚW. Z WIGILII ZESŁANIA DUCHA ŚW.
3. 19:00 – 20:00 – PRÓBA GENERALNA PRZED BIERZMOWANIEM
4. 20:00 – 21:00 – ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU I RÓŻANIEC
5. 21:00 – APEL MARYJNY
6. 21:30 – 22:30 – SPOWIEDŹ ŚW.


8 CZERWCA – NIEDZIELA – UR. ZESŁANIA DUCHA ŚW.

1. 8:00 – GODZINKI DO NMP
2. 8:30 – 12:30 – MSZE ŚW. NIEDZIELNE WG NORMALNEGO PORZĄDKU
3. 12:30 – MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI I ADORACJA DZIECI
4. 15:00 – WITOWO – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I DROGA KRZYŻOWA – początek od figury Matki Bożej
5. 16:00 – NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE I NIESZPORY NIEDZIELNE
6. 19:00 – 20:00 – DROGA ŚWIATŁA – początek od cmentarza, ul. Środkowa, Główna, Kościelna
7. 20:00 – 21:00 – ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU I RÓŻANIEC
8. 21:00 – APEL MARYJNY


9 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK

1. 9:00 – GODZINKI DO NMP I SPOWIEDŹ ŚW.
2. 9:30 – MSZA ŚW. DLA CHORYCH I STARSZYCH Z UDZIELANIEM SAKR. NAMASZCZENIA CHORYCH
3. 15:00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – DZIECI Z RODZICAMI
4. 17:00 – MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
5. PO MSZY ŚW. PRZEKAZANIE SYMBOLI DO SULĘCINKA

Dodano 1 czerwca 2014 o 8:12 przez Kazimierz Tomalik
 

Skomentuj (0)
 
 

Fatima - Orędzie nadziei - 13 maja

autor: ks. dr Mirosław Tykfer

Na współczesnej mapie Europy Fatima jest miejscem niezwykłym. Zawiera w sobie prostotę i emanuje pięknem współczującej miłości Boga. To, co najbardziej mnie pociąga w tym sanktuarium, to przesłanie nadziei. Nawet gdybym przez grzech odszedł od Boga, stoi za mną modlitewna obecność Maryi i Kościoła.

Kto był w Fatmie, ten wie, jak wielką prostotą emanuje to święte miejsce. Zapewne to zasługa tych, którzy mądrze usunęli wszelkie zbędne ozdobniki i stragany, które okalały bazylikę i miejsce objawień. W miejsce niepotrzebnych dodatków wpisana jest czysta przestrzeń, zakończona nowoczesnym i bardzo gustownym kościołem, który stoi od niedawna na przeciwległej stronie placu. Pośrodku, obok wielkiego starego dębu, umieszczona jest niewielka kapliczka wskazująca na miejsce objawień. Jest ołtarz i postać Maryi, która towarzyszy każdej liturgii. Jednym słowem, twórcom architektury fatimskiego sanktuarium udało się stworzyć przestrzeń sakralną zbliżającą do samego źródła doświadczenia wiary ożywionego przez objawienia Matki Bożej. Nic nie zniekształca prostoty i żywej ekspresji obrazu, który nosimy w sobie po przeczytaniu historii spotkania pastuszków z Królową Nieba.

Dodano 10 maja 2014 o 23:55 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
 

Jan XXIII i Jan Paweł II ogłoszeni świętymi - 27.IV.2014

Jan XXIII i Jan Paweł II zostali ogłoszeni świętymi. W ustanowione przez papieża Polaka święto Miłosierdzia Bożego Franciszek kanonizował o godz. 10.15 w Watykanie swoich poprzedników.

"Na chwałę Świętej i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i świętych Apostołów Piotra i Pawła, a także Naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach i za radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy, że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi i wpisujemy ich do katalogu świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele - powiedział papież wygłaszając formułę kanonizacyjną.

Na frontonie bazyliki św. Piotra znajdują się portrety, które były obecne podczas ich beatyfikacji, w 2000 - Jana XXIII i w 2011 - Jana Pawła II, który sporządzono na podstawie jednej z fotografii wykonanej przez polskiego fotoreportera Grzegorza Gałązki.

Dodano 27 kwietnia 2014 o 23:44 przez Kazimierz Tomalik
 

Czytaj więcej Skomentuj (0)
 
Strona 5 z 15

Copyright esolec.pl 2013©. Wszelkie prawa zastrzeżone.